Sri Maha Ganapathi Thunai
JaganMatha Sri Maha Rajnee Rajarajeshwari Thunai, Sri Ramajayam

VEDA NETHRALAYA ASTROLOGICAL RESEARCH CENTRE (Trust Regd.)

Surrenders at the LOTUS FEET of JaganMatha Sri MahaRajnee RajaRajeshwari

DHEVATHA STHOTHRA PARAYANA YAJNAM

JAGADHPOOJYA, JAGADHGURU SRI ADI SHANKARA BHAGAVATHPADHA SHANKARACHARYA SWAMY