Sri Maha Ganapathi Thunai
JaganMatha Sri Maha Rajnee Rajarajeshwari Thunai, Sri Ramajayam

VEDA NETHRALAYA ASTROLOGICAL RESEARCH CENTRE (Trust Regd.)

Prays Sri Vighneshwara RajaMaha Ganapathi

!! NAMAAMI VIGHNESHWARA PAADHA PANKAJAM !!
DHARMO RAKSHATHI RAKSHITHAHA!
Sarve Janaas Sukhino Bhavanthu!
!! Shubham !!